Wnioski o dotacje

Chcesz otrzymać dotację – oferujemy kompleksowe wsparcie.

120 000 000 000 euro

Taką kwotę (w zaokrągleniu) będą mogły pozyskać w latach 2014-2020 firmy, samorządy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i inne podmioty z dotacji Unii Europejskiej.

PAKIET „STRATEGIA 2020”

oferta dla firmy

CEL: Kompleksowe doradztwo i przygotowanie dokumentów przez InicjatywaLokalna.pl w celu uzyskania przez Inwestora dotacji na zrealizowanie projektu i jego rozliczenie.

INWESTOR: Klient (lub osoba przez niego wskazana) zainteresowany pozyskaniem dotacji na realizację projektu.

ZAKRES PROJEKTU: zależny od potrzeb i planów Inwestora – zweryfikowany przez InicjatywaLokalna.pl pod względem realnych możliwości otrzymania dotacji.

DOTACJA: bezzwrotna pomoc na realizację projektu w wysokości 35% – 85% kosztów kwalifikowanych. W latach 2008-2014 nasi Klienci na działalność gospodarczą otrzymali dotacje od 40 000 zł do 3 499 152 zł.

ZOBOWIAZANIE InicjatywaLokalna.pl:

Etap 1. Przygotowanie projektu i wniosku o dotację:

 1. Przekazanie Inwestorowi nie rzadziej niż raz na 3 miesiące aktualnej informacji na temat możliwych źródeł i warunków finansowania planowanego projektu.

 2. Świadczenie indywidualnych usług doradczych dla Inwestora, w zakresie związanym z przygotowaniem projektu i możliwością uzyskania dotacji, złożeniem wniosku o dotację i doprowadzeniem do podpisania umowy na realizację projektu z dotacją – do 20 godzin.

 3. Zapewnienie Inwestorowi udziału w szkoleniu dotyczącym przygotowania projektu i pozyskania dotacji, organizowanym przez InicjatywaLokalna.pl – min. 3 godziny.

 4. Przygotowanie wniosku o dotację: formularz wniosku i formularze innych dokumentów, biznes plan lub analiza ekonomiczno-finansowa, skompletowanie wniosku.

 5. Trzy próby uzyskania dotacji na ten sam projekt – w przypadku nie otrzymania dotacji w ramach pierwszego konkursu na który przygotujemy wniosek, podejmiemy 2 dodatkowe próby uzyskania dotacji w innych konkursach.

 6. Wprowadzanie niezbędnych zmian / poprawek w przygotowanych dokumentach, w celu doprowadzenia do podpisania umowy na realizację projektu z dotacją.

Etap 2. Realizacja i rozliczenie projektu:

 1. Świadczenie indywidualnych usług doradczych dla Inwestora, w zakresie związanym z realizacją i rozliczeniem projektu realizowanego z dotacją – do 20 godzin.

 2. Zapewnienie Inwestorowi udziału w szkoleniu dotyczącym realizacji i rozliczenia projektu z dotacją, organizowanym przez InicjatywaLokalna.pl – min. 3 godziny.

 3. Przygotowanie wniosków o płatność: formularz wniosku i formularze innych dokumentów, sprawozdanie z realizacji projektu, skompletowanie wniosku.

 4. Przygotowywanie wniosków o zmianę umowy na realizację projektu.

 5. Wprowadzanie niezbędnych zmian / poprawek w przygotowanych dokumentach w celu zaakceptowania wniosku o płatność przez podmiot, wyznaczony do rozliczenia dotacji.

ZOBOWIAZANIE Inwestora:

 1. Przekazanie informacji i dokumentów niezbędnych do opracowania wniosków, np. dokumenty organizacyjne i finansowe firmy, oferty na planowane do zakupu urządzenia, itp.

 2. Opracowanie dokumentów i uzyskanie pozwoleń niezbędnych do uzyskania dotacji, a wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów prawa, mających zastosowanie dla projektu planowanego do realizacji np. projekt budowlany, kosztorys, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę, raport oddziaływania na środowisko, itp.

 3. Przygotowanie i realizacja projektu z dotacją zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wytycznymi.

TERMINY obowiązywania umowy:

 1. Przygotowanie projektu i złożenie wniosku o dotację – 31 grudnia 2015 roku.

 2. Realizacja i rozliczenie projektu – 60 miesięcy od złożenia wniosku o dotację na który zostało przyznane dofinasowanie.

INICJATYWALOKALNA.PL

Najważniejsze jest właściwe przygotowanie i konsekwentne dążenie do założonego celu…

InicjatywaLokalna.pl to zespół ludzi, którzy wykreowali i opracowali kilkaset projektów, pozyskali dotacje zewnętrzne oraz wdrożyli szereg inicjatyw lokalnych. Nasi Klienci to ponad 200 firm, samorządów, instytucji i organizacji – dziękujemy za zaufanie i dotychczasową współpracę. Opracowaliśmy ponad 400 dokumentów niezbędnych do rozwoju i uzyskania dotacji (głównie ze środków Unii Europejskiej) tj. studiów wykonalności i biznes planów, wniosków, prognoz, programów, raportów, badań, planów, strategii i innych.

Paweł Walczyszyn – dyrektor firmy InicjatywaLokalna.pl:

 1. od 1999 roku doświadczenie w budowaniu projektów, pozyskiwaniu dotacji i realizacji projektów z dotacją oraz działaniu na rzecz rozwoju lokalnego i budowania kapitału społecznego;

 2. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, wykładów, prezentacji oraz świadczeniu doradztwa – ponad 5000 godzin;

 3. doświadczenie jako beneficjent dotacji – pozyskanie, zrealizowanie i rozliczenie dotacji z różnych programów jako osoba fizyczna / pracownik firmy / właściciel firmy / prezes stowarzyszenia / dyrektor biura Zarządu / Zastępca Wójta Gminy;

 4. doświadczenie w zarządzaniu kilkudziesięcioosobowymi zespołami ludzi, kilkudziesięciomilionowymi budżetami i projektami z dofinasowaniem PHARE, SAPARD, ZPORR, PAOW, POKL, RPO, PROW, PO RYBY i inne.

W latach 2008-2014 wartość opracowanych przez InicjatywaLokalna.pl wniosków oraz studiów wykonalności i biznes planów dla projektów na które zostały złożone wnioski o przyznanie dotacji przekroczyła 1 mld zł – ponad 80 % z nich otrzymało dofinansowanie.

 

Firmy zainteresowane współpracą proszę o kontakt:

Paweł Walczyszyn, tel. 507 048 678, e-mail: biuro@InicjatywaLokalna.pl

 

Prześlij informacje / zadaj pytanie